dissabte, 10 de març del 2012

Corrupció a la banca espanyola / Corruption in the Spanish banking

 
La sagnia econòmica a Espanya no és exclusiva de polítics i alts funcionaris. Coneix a alguns dels llestos d'aquest país que deixen petits als altres:


(1) - Manuel Escribano, exdirector general de Caixa Segòvia. Es pre-jubilà amb una pensió pactada de 6 milions euros.


(2) - José Luis Méndez, ex-director general de Caixa Galícia. Ha rebut una pensió d'entre 15 i 20 milions euros.


(3) - Lucas Hernández, exdirector general de Caja Duero. Ha rebut una indemnització de 1,3 milions euros.


(4) - Francisco Fernández, ex-vicepresident de Caixa Espanya. Ha cobrat 500.000 euros, com a treballador en excedència de l'entitat.


(5) - Roberto López Abad, ex-director de CAM. Es va assegurar al costat d'altres quatre alts executius una prejubilació de 12,8 milions euros en total.


(6) - Josep Maria Loza, ex-director general de Caixa Espanya-Duero. Va cobrar 10 milions euros, entre indemnització i pla de pensions.


(7) - María Dolores Amorós, ex-directora general de CAM. Va pactar una pensió vitalícia de 370.000 euros anuals. Aquesta es volia jubilar als 50 anys, Llicenciada en Econòmiques per la UNED.


(8) - Ricard Pages, expresident de Caixa Penedès. Comptava amb un pla de pensions d'11 milions euros.


(9) - Domingo Parra, ex-director general de Banc de València (Bancaixa). Va pactar una indemnització per la seva sortida de 7,5 milions euros.


(10) - José Luis Pego, exdirector general de NovaCaixaGalicia. Va pactar el pagament de 10,8 milions euros, en concepte d'indemnització i pensió.


(11) - Juan Salido, exdirector general de Cajasol (Banca Cívica). Es pre-jubilà amb una pensió de 950.000 euros.


(12) - Manuel Troyano, ex-director general de Caixa Penedès. Va pactar amb altres tres directius més una pensió per un volum agregat de 20 milions euros.


(13) - Javier Eraso, exdirector general de Caixa Cantàbria. La marxa d'Eraso no és una dimissió, sinó una rescissió del seu contracte, el que permet que tingui dret a la indemnització econòmica de 1,2 milions euros i disposarà d'un fons de pensions que rebrà si opta per capitalitzar. 


Només quan s'hagi talat l'últim arbre, només quan s'hagi enverinat l'últim riu, només quan s'hagi pescat l'últim peix; només llavors, descobrirà l'home blanc que els diners no són comestibles. (Profecia dels indis Creu)
The economic spoliation in Spain is not exclusive to politicians and senior officials. Meet some of the many thieves in this country that leave little to the other guys:(1) - Manuel Escribano, former CEO of Caja Segovia, pre-retired with a pension of 6 million euros agreed.


(2) - Jose Luis Mendez, former CEO of Caixa Galicia. He received a pension of between 15 and 20 million euros.


(3) - Lucas Hernandez, former CEO of Caja Duero. He has received a compensation of 1.3 million euros.


(4) - Francisco Fernandez, former Vice President of Caja Spain. He has claimed 500,000 euros, as a worker on leave from the entity.


(5) - Roberto Lopez Abad, former director of CAM. He negotiated with four other top executives an early retirement of 12.8 million euros in total.


(6) - Josep Maria Loza, former director-general of Spain Caja Duero. He claimed 10 million euros, including compensation and pension plan.


(7) - Maria Dolores Amoros, former CEO of CAM. Covenanted a pension of 370,000 per year. This was intended to retire at age 50, BA in Economics from the UNED.


(8) - Ricard Pages, former president of Caixa Penedes. Had a pension plan of 11 million euros.


(9) - Sunday Parra, former CEO of Banco de Valencia (Bancaja). He covenanted a compensation for its output of 7.5 million euros.


(10) - Jose Luis Pego, former CEO of Novacaixagalicia. He covenanted to pay 10.8 million euros in compensation and pension.


(11) - Juan Salido, former CEO of Cajasol (Civic Banking). Pre-retired with a pension of 950,000 euros.


(12) - Manuel Trojan, former CEO of Caixa Penedes. He covenanted with three other executives a pension in an aggregate volume of 20 million euros.


(13) - Javier Eraso, former CEO of Caja Cantabria. Eraso output is not a resignation, but a termination of his contract, allowing entitled to financial compensation 1.2 million euros and will have a pension fund that will receive if he choose to capitalize.


Only when the last tree has been cut down, only when the last river been poisoned, only when the last fish has fish; only then the white man will discover that money is not edible. (Cree Indian Prophecy)